Služba za matične poslove i razvoj bibliotekarstva

Matični poslovi bibliotečke djelatnosti
prema Zakonu o bibliotečkoj djelatnosti i podzakonskim aktima

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti jasno je odredio poslove i zadatke ove djelatnosti, načine na koje se ona vrši, nosioce djelatnosti i uslove u kojima ova djelatnost može funkcionisati. Polazeći od postojeće bibliotečke infrastrukture, kao i sadašnjeg stepena razvijenosti bibliotekarstva u Federaciji BiH, odnosno Tuzlanskom kantonu, zakonodavac je utvrdio principe i elementa bibliotečko-informacionog sistema, kao savremenog načina funkcioniranja biblioteka, te instrumente i načine međusobnog povezivanja i komuniciranja biblioteka u sistemu. Pravni okvir za ostvarivanje matične funkcije u JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla regulisan je 2000. godine, donošenjem Zakona o bibliotečkoj djelatnosti Tuzlanskog kantona, koji članom 26. definiše obavljanje matične funkcije kao zakonske obaveze.

Posebno mjesto i značaj u okviru postojeće bibliotečke infrastrukture pripada Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ Tuzla, kao nociocu, odnosno središnjoj tački sistema u matičnim poslovima bibliotečke djelatnosti koji obezbjeđuju razvoj, unapređenje, jedinstvo  i međusobnu povezanost biblioteka na području opština, kantona, FBiH. Matični poslovi su direktno u funkciji bibliotečko-informacionog sistema, a biblioteke koje ih obavljaju su osnovne poluge u funkcionisanju sistema.

Zakon i podzakonski akti određuju matične poslove bibliotečke djelatnosti kao i biblioteke koje treba ili mogu da obavljaju te poslove. Kantonalni zakon o bibliotečkoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 6 / 2000. godine, članovi  26. – 33.) definišu Narodnu i univerzitetsku biblioteku „Derviš Sušić“ Tuzla kao matičnu za područje Tuzlanskog kantona za jedinstvo i integritet bibliotečke djelatnosti i funkcionisanje bibliotečko-informacionog sistema.

Matični poslovi u  Kantonalnoj biblioteci

Biblioteka Kantona je javna ustanova koju osniva Skupština Kantona.
Biblioteka Kantona je centralna matična biblioteka za područje Kantona, a prema namjeni je javna i univerzitetska biblioteka.
Matične poslove unutar  Kantona obavljaće samostalna, javna biblioteka sa razvijenom djelatnošću. Ove poslove biblioteka obavlja angažujući sve postojeće stručne službe i stručni potencijal, a neposredno putem Matične službe, koja je formirana unutar biblioteke koji je definisan i Pravilnikom o radu biblioteke.
Ovako razvijena biblioteka je matična svim svojim potencijalom i nadležna je za sve javne biblioteke (samostalne i nesamostalne, tzv. biblioteke u „sastavu“), zatim specijalne (osim fakultetskih), te školske biblioteke (osnovnih i srednjih škola) sa područja  Tuzlanskog kantona.

Zadaci  matične biblioteke su:                                                

 • objedinjavanje i povezivanje biblioteka na području na kojem matična biblioteka djeluje (evidentiranje biblioteka koje ispunjavaju uslove iz podzakonskih akata, koordinacija na poslovima planiranja, nabavke, formiranje kataloga);
 • unapređivanje stručnog rada (pružanje stručne pomoći, vršenje stručnog nadzora i staranja o stručnom usavršavanju zaposlenika);
 • organizuje naučnoistraživački rad iz bibliotečko-informacione djelatnosti i izrađuje projekte bibliotečko-informacionog sistema u Kantonu, te objavljuje rezultate tog rada;
 • daje  upustva o primjeni međunarodnih standarda u bibliotečkoj djelatnosti;
 • pruža stručnu pomoć bibliotekama i izrađuje metodska upustva, normative i standarde za organizovanje stručnog rada, uvođenje i primjenu računarske i druge tehnike, kao i za projektovanje i opremanje prostora;
 • obavlja stručni nadzor nad radom biblioteke i stara se o primjeni standarda i normativa iz bibliotečke djelatnosti;
 • pomaže  transformaciju postojećih i stvaranje novih biblioteka.
 • koordinira radom matičnih biblioteka;
 • podstiče i organizuje saradnju biblioteka u Kantonu na koordinaciji nabavke, prikupljanju, obradi i protoku informacija i na međubibliotečkoj  pozajmici;
 • prati i proučava stanje, potrebe i uslove rada i razvoja biblioteka u Kantonu, priprema i informativno-analitičke materijale i predlaže mjere za unapređenje bibliotečke  djelatnosti;
 • obrazuje korisnike bibliotečko-informacionog sistema i sistema naučnotehnoloških informacija;
 • vodi dosije o bibliotekama Kantona;
 • koordinacija i saradnja sa Razvojnom službom Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, bibliotekama Federacije BiH, Matičnim bibliotekama Kantona, i Matičnim bibliotekama regije;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti i Pravilima biblioteke.

 

Rukovodilac:
Mr.sc. Enisa Žunić, dipl. komparativista i dipl. bibliotekar,
bibliotečki savjetnik

e-mail: [email protected]

telefon: +387 35 272-626, lokal 104

Preskoči na sadržaj