Služba za nabavku i obradu bibliotečke građe i periodične publikacije

Osnovni zadaci ove službe jesu tijesna saradnja njena dva izvršna segmenta, nabavke i obrade građe, sa Službom za rad sa korisnicima, prateći nove tehnologije i uvodeći inovacije u bibliotečko poslovanje. Pri tome se provodi nabavna politika kuće i vrši izbor građe na osnovu prikupljenih i analiziranih zahtjeva korisnika, ponuda izdavača ili autora lično, uz stručni rad Komisije za nabavku bibliotečke građe; vrši se organizacija fonda, kao i pročišćavanje i izlučivanje fonda. U izvršavanju ovih poslova vrši se nabavka prema svim njenim vidovima – od kupovine, preko obaveznog primjerka bosanskohercegovačkih izdanja, poklona, do razmjene.

Obrada bibliotečke građe podrazumijeva bibliografsku obradu, počevši od njene pripreme za automatsku obradu, sadržajnu analizu za potrebe klasifikacije, predmetne obrade, te izgradnju informacionih izvora – bibliotečkih kataloga, pomoću kojih Biblioteka otkriva sadržinu svojih fondova i na taj način omogućava njihovo korištenje. U svom radu služba koristi programsku opremu COBISS i učestvuje u izgradnji sistema uzajamne katalogizacije biblioteka Bosne i Hercegovine, pri čemu se primjenjuju savremeni svjetski standardi.

Obrada bibliotečke građe odvija se kroz dva odvojena toka – obradu monografskih i obradu serijskih publikacija.

Bibliotečka obrada publikacija odvija se kroz dva usklađena procesa: tekuću obradu, kompjuterski obrađenu novonabavljenu građu i retrospektivnu obradu građe, nabavljene i klasično obrađene prije sredine 1996. godine, kada je NUB “Derviš Sušić” Tuzla započela sa upotrebom programske opreme COBISS za katalogizaciju građe, koju je zajedno sa računarskom i komunikacijskom opremom Biblioteci donirao Institut informacijskih znanosti IZUM Maribor, Slovenija.

Prilikom obrade monografskih publikacija slijedi se organizacioni model koji se razvija od septembra 1999. godine i koji podrazumijeva postojanje dvaju grupa izvršilaca – katalogizatora I (pored poslova formalne katalogizacije obavlja i poslove sadržinske obrade) i katalogizatora II (obavlja poslove formalne katalogizacije), kao i knjižničara. Uz potpuno angažiranje navedenih izvršilaca unutar Službe, prisutno je i djelimično angažiranje na poslovima obrade kolega unutar Službe za rad sa korisnicima koji dijelom obrađuju građu iz fondova stranih zbirki, te Zavičajne zbirke i Periodike.

 

Rukovodilac: Amira Omerćehajić, bibliotekar

e-mail: [email protected]

telefon: +387 35 272-626, lokal 110

Preskoči na sadržaj