Kontakt centar: +387 (35) 272-626 - Email: nubtz@bih.net.ba

zavicajna zbirkaZavičajna zbirka je sistematski prikupljena, obrađena i kao zasebna vrijednost organizirana kolekcija unutar Biblioteke koja predstavlja građu za historiju razvoja materijalne i duhovne kulture Tuzle i njene okoline. Zavičajni fond, po svojoj formi i sadržaju veoma raznovrstan, osvjetljava povijest zavičaja, njegovu društvenu strukturu, umjetničko stvaralaštvo, životni put i kreativne dosege značajnih pojedinaca, te druge specifičnosti kulturno-historijskog naslijeđa.

Formiranje Zavičajne zbirke, kao dijela nacionalnog bibliotečkog fonda, regulirano je Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti i definirano kao jedan od osnovnih zadataka Biblioteke: "Radi obrazovanja zavičajne zbirke, Javna biblioteka dužna je da prikupi i čuva po jedan primjerak štampanog materijala koji je objavljen na području na kojem biblioteka djeluje. Javna biblioteka je dužna da prikupi i čuva u zavičajnoj zbirci i štampani materijal koji je objavljen van područja, na kojem biblioteka djeluje ako se odnosi na to područje, kao i djela autora koji su porijeklom sa tog područja. Javna biblioteka ne može otuđiti obavezni primjerak, kao ni primjerak iz zavičajne zbirke" ("Službene novine Tuzlanskog kantona", 7/2000, broj 6, član 25.)

Zavičajna zbirka u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci "Derviš Sušić" Tuzla svoje fondove oblikuje od 1974.godine. S obzirom na značaj i vrijednost publikacija koje ulazi u sastav zavičajnih fondova, Zavičajna zbirka danas autentično prezentira život Tuzle i njene okoline.

 

Građa

 

Osnova za oblikovanje ove kolekcije je segment fonda Biblioteke nabavljen putem obaveznog primjerka Bosne i Hercegovine. Popunjavanje zbirke vrši se prikupljenjem građe, kao i informacija o građi, u kontaktima sa lokalnim izdavačima i štamparima, te kroz saradnju sa institucijama i pojedincima čije se djelovanje dodiruje sa poljem aktivnosti Zavičajne zbirke.

Dosadašnja praksa u radu Zavičajne zbirke Biblioteke je da se prikupljanje građe vrši po najšire shvaćenim kriterijima o formiranju zavičajnih fondova, a oni su sljedeći:

  • Građa koja je objavljena na teritoriji zavičaja;

  • Građa štampana na teritoriji zavičaja (do 1945.);

  • Građa čiji su autori zavičajni stvaraoci (rođeni, živjeli, žive);

  • Građa koja je po sadržaju zavičajnog karaktera.

U sastav fonda Zavičajne zbirke ulaze slijedeće vrste bibliotečke građe:

  • Monografske publikacije;

  • Serijske publikacije (časopisi, novine, bilteni, godišnjaci i periodični izvještaji institucija);

  • Polupublikacije (disertacije, magistarski radovi, materijali sa savjetovanja, simpozija, kongresa, statuti, samoupravni sporazumi, katalozi);

  • Neknjižna i audiovizuelna građa (karte, reprodukcije, fotografije, plakati, zvučni snimci)

Korištenje

 

Zavičajni fond je posebno izdvojena cjelina unutar Biblioteke, i njegova sadržina je predstavljena lisnim katalozima Zavičajne zbirke koji predstavljaju izvod iz općih kataloga fondova NUB Tuzla (autorskoimenski katalog monografskih publikacija, abecedni katalog naslova zavičajne periodike). Dio građe obuhvaćen je digitalnim katalogom COBISS. Korisnicima stoje na raspolaganju zavičajna bibliografija te ostala informativna pomagala, prikupljena ili sačinjena u okviru rada Zbirke.

Pozornost na Zavičajnu zbirku, najčešće kod učenika, studenata i naučnih radnika, ostvaruje se stalnim poticanjem korištenja građe. Stoga se permanentno provode programi populariziranja Zbirke i usmjeravanja pažnje javnosti ka njenim sadržajima, a posebno u saradnji sa lokalnim medijima.

Zavičajni fond može se koristiti u čitaoničkom prostoru Zavičajne zbirke, svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Kontakt osoba: Sabina Babajić, rukovodilac Službe za Zavičajnu zbirku, viši bibliotekar. 

O nama

slika za footer

Od osnivanja, 1946. godine, Narodna biblioteka Tuzla uspješno obavlja zadatke nosioca razvoja bibliotečke djelatnosti na tuzlanskom području, djelujući u funkciji općeg obrazovanja, informiranja i zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva.

Kontakt informacije

Ul. Mihajla i Živka Crnogorčevića 7,
75 000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 (35) 272-626

Direktor: +387 (35) 266-343

Tehnički sekretar: +387 (35) 252-644

Fax: +387 (35) 273-190

Radno vrijeme: Pon. - Pet.: 08 - 18 (rad sa korisnicima);
Subota i Nedjelja: Zatvoreno.